Φοιτητική χριστιανική οργάνωση καταλογίζει μονομέρεια στο Ευαγγέλιο!

μονομέρεια

Την Κυριακή 14/2 διοργανώνεται από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, από ορθόδοξα χριστιανικά σωματεία και από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), μια εκδήλωση στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο με τίτλο «Μένουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι». Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, Φράγκος Φραγκούλης, για την «προϊούσα ισλαμοποίηση Ελλάδος & Ευρώπης (προσφυγικό, μεταναστευτικό, δημογραφικό)», ένας αρχιμανδρίτης για τη δημιουργία τμήματος ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ,  και  ο πρόεδρος της ΠΕΘ για την επικείμενη υποτίθεται μετάλλαξη του μαθήματος των θρησκευτικών. Ωραία πράματα, αγγελικά και αγαπησιάρικα.

Πληροφορήθηκα για την εκδήλωση από αφίσες σαν κι αυτή που βλέπετε στην εικόνα και οι οποίες έχουν αναρτηθεί μεταξύ άλλων και στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, αλλά και από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης, φοιτητικού τομέα του συλλόγου ορθοδόξου ιεραποστολικής δράσεως «Μέγας Βασίλειος». Η ανάρτηση αυτή λοιπόν ξεκινά με τις εξής χριστιανικές φράσεις:

Ὅταν τά κύματα τῶν μεταναστῶν ἀπειλοῦν νά μετατρέψουν τήν Εὐρώπη

σέ μιά ἀπέραντη κόλαση ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας,

Αποφάσισα λοιπόν να στείλω ένα νηφάλιο σχόλιο στην εν λόγω ανάρτηση και να παίξω μπάλα στο γήπεδο των συντακτών της. Διάλεξα ένα απολύτως σχετικό απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το οποίο μάλιστα το πήρα από την ίδια ιστοσελίδα και το έστειλα χωρίς καμιά δική μου προσθήκη. Το απόσπασμα είναι το εξής:

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. κε’ 31-46

31 Ὃταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

και σύμφωνα με την απόδοση που βρίσκουμε στην ίδια ανάρτηση λέει πάνω-κάτω:

Ο Θεάνθρωπος Κύριος έρχεται μέσα στη θεϊκή του δόξα για να κρίνει την ανθρωπότητα. Τον συνοδεύουν οι αμέτρητες στρατιές των αγίων αγγέλων. Μπροστά στον ένδοξο θεϊκό του θρόνο έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων. Κι ο μέγας Κριτής χωρίζει τους ανθρώπους, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Στα δεξιά του βάζει τους δίκαιους και στα αριστερά του τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Εκείνη τη φοβερή ώρα ακούγεται η θεϊκή φωνή του ουρανίου Κριτού προς τους δικαίους: Ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατρός μου, να κληρονομήσετε τη Βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για εσάς από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Διότι πείνασα και μου δώσατε τροφή, δίψασα και μου δώσατε νερό, ήμουν ξένος και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος και ήλθατε να με παρηγορήσετε. Και οι δίκαιοι με έκπληξη και απορία θα πουν: Κύριε, πότε Σε είδαμε πεινασμένο, διψασμένο, ξενιτεμένο, γυμνό, άρρωστο, φυλακισμένο και Σου δείξαμε αγάπη; Και θα αποκριθεί ο Κριτής: Εφόσον το κάνατε στους άσημους αδελφούς μου, είναι σαν να το κάνατε σε μένα. Ελάτε λοιπόν στη Βασιλεία μου.

Κατόπιν ο Κύριος θα στρέψει το βλέμμα Του αριστερά στους αμετανόητους αμαρτωλούς και θα τους πει: Φύγετε από κοντά μου στο πυρ το αιώνιο, που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους δαίμονες. Διότι επείνασα, και δεν μου δώσατε τροφή, δίψασα, και δεν μου δώσατε νερό, ήμουν ξένος, και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος, και δεν με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος, και δεν ήλθατε να με παρηγορήσετε. Τότε αυτοί θα Του αποκριθούν: Πότε Σε είδα, Κύριε, πεινασμένο, διψασμένο, ξενιτεμένο, γυμνό, άρρωστο, φυλακισμένο και δεν Σε υπηρετήσαμε; Και ο Κριτής θα τους απαντήσει: Καθετί που δεν κάνατε στους άσημους αδελφούς μου, ούτε σε μένα το κάνατε. Τότε θα φύγουν αυτοί στην αιώνια κόλαση.

Δυστυχώς, το σχόλιό μου έπρεπε να περάσει από έγκριση, δεν ανησύχησα όμως, αφού ήμουν σίγουρος ότι κανένα μέλος μιας οργάνωσης που ονομάζεται Χριστιανική Φοιτητική Δράση δεν θα λογόκρινε μια ευαγγελική περικοπή. Έπεσα έξω όμως. Πολύ. Πριν λίγο ήρθε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο η εξής απορριπτική απάντηση:

Χαίρετε! Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν κατέστη δυνατό να δημοσιεύσουμε το σχόλιό σας στο site μας λόγω μονομέρειας και μη προσφοράς στη συζήτηση που θέλουμε να δημιουργηθεί. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Ακόμη γελάω.

ΥΓ. Πάνω αριστερά στην εικόνα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των επισκεπτών της ανάρτησης για την εκδήλωση στο Βελλίδειο ως την ώρα που άρχιζα να γράφω αυτές τις γραμμές. ΔΕΝ πρόκειται για photoshop.

Update: Μετά το αρχικό απορριπτικό μήνυμα και πριν γράψω την παρούσα ανάρτηση, τους είχα γράψει το εξής, συνεχίζοντας να προσπαθώ να μιλήσω στη γλώσσα τους:

Μάλιστα. Από πότε ο Θεόπνευστος Λόγος του Ευαγγελίου -απόλυτα σχετικος με τη συζήτηση που ανοίγετε- χαρακτηρίζεται από μονομέρεια και απο έλλειψη προσφοράς στη συγκεκριμένη συζήτηση;

Εννοείται ότι η απάντησή σας θα δημοσιοποιηθεί ευρέως ως μνημείο υποκρισίας.
Σήμερα το πρωί έλαβα νέο μήνυμα που υποτίθεται ότι προσπαθεί να τα μπαλώσει, αλλά καταφέρνει αυτό που συνήθως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις· τα κάνει χειρότερα:

Είναι αυτονόητο ότι παράθεση του Θεόπνευστου Λόγου χωρίς κάποια σύνδεση και επεξήγηση για τους αναγνώστες μας δεν συνεισφέρει στη συζήτηση που θέλουμε να δημιουργηθεί. Η αντιγραφή κομματιών του ευαγγελίου χωρίς να μας εξηγείτε γιατί το χρησιμοποιείτε δεν είναι πάντα ωφέλιμη και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε. Σας καλούμε στην ίδια την περικοπή να μας εξηγήσετε με μια φράση τι θέλετε να πείτε και τότε προφανώς το σχόλιό σας θα δημοσιευθεί!

Υγ. Η Χριστιανική Φοιτητική Δράση έχει αποδείξει την αγάπη της για τους πρόσφυγες με την πρόσφατη προσπάθεια «Ο Χριστός Πρόσφυγας»  . Δεν σας κάνουμε διαφήμιση του έργου μας αλλά προσπαθούμε να σας κάνουμε κοινωνούς των ιδεών μας. Πιστεύουμε στην στήριξη των προσφύγων όπως μας διδάσκει το ευαγγέλιο της Κρίσεως, πιστεύουμε όμως και στην στήριξη ενός ταλαιπωρημένου και φοβισμένου λαού σαν τους Έλληνες.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση!
Απάντησα το παρακάτω:

Το υστερόγραφό σας δείχνει ότι καταλάβατε πολύ καλά το λόγο που σας απέστειλα ως σχόλιο τη συγκεκριμένη περικοπή ακόμη και χωρίς δικές μου προσθήκες. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη των αναγνωστών σας, οι οποίοι ειμαι σίγουρος ότι όπως κι εσείς θα μπορούσαν να κάνουν τη σύνδεση της ασχολίαστης περικοπής με τη συζήτηση που ανοίγετε.

Οσο για την ουσία, οποιαδήποτε κίνηση αγάπης προς τους πρόσφυγες ακυρώνεται από τη στιγμή που μιλάτε για αυτούς με τον τρόπο που το κάνετε στην αρχή της ανάρτησής σας. Λέτε για στήριξη ενός ταλαιπωρημένου και φοβισμένου λαού, των Ελλήνων -έχετε ιδέα πόσο ενισχύει τους φόβους τους και πόσο μίσος και εχθρότητα απέναντι σε κάποιους άλλους ταλαιπωρημένους και φοβισμένους μπορεί να γεννήσει η συγκεκριμένη αφίσα που βρίσκεται -μεταξύ άλλων- στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ;

4 thoughts on “Φοιτητική χριστιανική οργάνωση καταλογίζει μονομέρεια στο Ευαγγέλιο!

  1. πόσα κιλα άσχετος με την πραγματικότητα μπορείς να είσαι και να γράφεις τέτοια πράγματα

  2. Παράθεμα: Τρεις ώρες με τον Άνθιμο, τον Φράγκο και τους «μένουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι» | Sophie's Stories

  3. Παράθεμα: Τρεις ώρες με τον Άνθιμο, τον Φράγκο και τους «μένουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι» – Kollect-news

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.